Administrateur, wijzigingen, abonnementsprijzen, voorwaarden, betalingen

Administrateur
e-mail: secretariaat@degildetrom.nl

Geef wijzigingen in aantal abonnementen en adreswijzigingen direct door; het voorkomt ongemak en ergernis bij beide partijen. Portokosten bij nazending wegens onjuist adres: € 3,00.

Wijzigingen 

Teneinde ervoor te zorgen dat alle adreswijzigingen m.b.t. de Gildetrom niet via de gildetromsecretaris verlopen maar rechtstreeks naar het adres worden gestuurd waar ook de wijzigingen worden behandeld vragen wij u om in de toekomst deze wijzigingen te mailen naar :

 abonnementen@degildetrom.nl

 Die secretariaten die schriftelijk de wijzigingen willen doorgeven kunnen dit doen naar :

Abonnementenadministratie De Gildetrom
D. (Dirk) Hagemeijer
Nieuwstraat 26
5688 BE Oirschot
tel:06-23922047
e.mail: dirkhagemeijer@gmail.com

 Abonnementsprijzen 2023:

Nieuwe abonnementen uitsluitend met een machtiging tot automatische afschrijving

= € 15,00 voor een individueel abonnement

= € 12,00 voor een collectief abonnement

= € 25,00 voor een individueel abonnement buitenland

= € 5,-voor een Leestafelabonnement ( UITSLUITEND voor openbare ruimten zoals wachtkamer dokter, apotheeek, etc)

*Voor reeds bestaande abonnementen geldt: indien betaald wordt zonder een machtiging tot automatische afschrijving wordt € 3.00 extra in rekening gebracht.

Indien wegens een onjuist adres het blad wordt teruggezonden, en dit op verzoek alsnog moet worden nagezonden zal dit geschieden tegen betaling vooraf van € 3.00 voor extra porti koste

Voorwaarden

Het abonnement geldt voor een kalenderjaar en wordt geacht te zijn voortgezet, indien niet vóór 1 november opzegging heeft plaatsgehad. Nieuwe abonnementen kunnen elk moment ingaan.

Nieuwe abonnementen kunnen worden aangemeld bij de secretaris:

Maarten Janssen
Lambertushof 1
5701 NB Helmond

of via het Secretariaat
e-mail: secretariaat@degildetrom.nl

ABONNEMENTSVOORWAARDEN DE GILDETROM
1. Het abonnementsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Een abonnement kan op ieder ogenblik ingaan. Bij aanmelding in de loop van een kalenderjaar kan worden overeengekomen om alle al verschenen nummers te ontvangen, in welk geval de volle prijs moet worden betaald, dan wel alleen de nog te verschijnen nummers moeten worden gezonden tegen betaling van € 2,- per nummer.
3. De abonnementsprijs bedraagt als volgt:
a. € 12,00 per jaar als de opgave gebeurt via een gilde. Mutaties dienen dan door het gilde te worden opgegeven.
b. € 15,00 per jaar voor een persoonlijk abonnement. Op dit bedrag wordt een korting van € 3,- verleend als een machtiging tot automatische afschrijving van een giro- of bankrekening wordt afgegeven. Nieuwe abonnementen worden alleen op basis van een machtiging geaccepteerd.
c. € 25,00 voor een abonnement voor een adres in het buitenland.
Een eventuele wijziging van een tarief wordt in het herfstnummer van het blad bekendgemaakt.
4. Het blad wordt per post toegezonden aan het adres, dat door de abonnee wordt opgegeven. Indien na toezending dat adres niet juist blijkt te zijn kan nazending plaatsvinden tegen betaling van een bedrag € 3,- voor de te maken extra kosten. De administratie is niet verplicht om de abonnee hiervan op de hoogte te stellen. Dat is de eigen verantwoordelijkheid.
5. Opzegging van een abonnement kan alleen geschieden vóór 1 november voorafgaande aan het jaar waarvoor de opzegging geldt.
Indien de betaling van een abonnement niet binnen 30 dagen na de verzending van de acceptgiro is ontvangen wordt een herinnering tot betaling gezonden. De kosten hiervan bedragen € 3,-. Indien ook dan niet binnen 30 dagen wordt betaald volgt opnieuw een herinnering, waarvoor eveneens € 3,- is verschuldigd. Ontvangen bedragen gelden in eerste instantie voor de herinneringskosten en daarna eerst voor de abonnementsprijs. Bij niet-betaling van de herinneringskosten worden zoveel nummers van het blad als overeenkomt met het verschuldigde bedrag van de herinneringskosten niet toegezonden. Indien na de tweede herinnering niet binnen 30 dagen wordt betaald, vervalt het abonnement, maar blijft de vordering openstaan en kan gerechtelijk worden ingevorderd. De kosten hiervan komen voor rekening van de abonnee. Bij een hernieuwde aanmelding als abonnee dienen eerst alle vorderingen te worden betaald.
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de Stichting De Gildetrom.

Betalingen:

Rekeningnummer NL87 RABO 0134 5088 74
t.n.v. Stichting de Gildetrom

Nieuws

Heeft u zich al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?

Neen? Geeft u zich dan nu op met uw e-mailadres: nieuwsbrief@degildetrom.nl